Tin tức & sự kiện

14/08/2023

BCV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

27/07/2023

BCV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

BCV: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng soát xét và kiểm toán năm 2023

13/06/2023

BCV: Thay đổi nhân sự

08/06/2023

BCV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

18/05/2023

BCV: Công bố thông tin thông báo tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023

18/05/2023

BCV: Công bố thông tin tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 BCV - Lợi nhuận bứt phá gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

14/04/2023

BCV: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

13/04/2023

BCV: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/04/2023

BCV: Công bố thông tin Nghị quyết tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

BCV: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

BCV: Công bố thông tin gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

29/03/2023

BCV: Báo cáo tài chính năm 2022

06/01/2023

BCV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/08/2022

BCV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

BCV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/06/2022

BCV: Ký hợp đồng kiểm toán bán niên và năm 2022

27/05/2022

BCV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BCV: Thông tin về họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022