Tin tức & sự kiện

06/01/2023

BCV: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/08/2022

BCV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

BCV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

03/06/2022

BCV: Ký hợp đồng kiểm toán bán niên và năm 2022

27/05/2022

BCV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BCV: Thông tin về họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

BCV: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 0 CP

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BCV của CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05/2022, thời gian cụ thể sẽ thông báo cho Cổ đông theo Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng – Vimico, số 001, phố Kim Đồng, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc và kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua báo cáo công tác hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (nhiệm kỳ 2018-2023) đối với ông Đoàn Trọng Hùng và bà Lý Thị Huệ;
          - Nội dung họp: + Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với ông Đỗ Văn Thắng;
+ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với bà Lý Thị Huệ;
+ Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023) đối với bà Nông Thị Thùy Trang;
+ Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2021;
+ Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chi trả lương viên chức quản lý, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
          - Nội dung họp: + Thông qua bầu bổ sung Trưởng Ban kiểm soát giữa nhiệm kỳ (2018-2023);
+ Thông qua đề xuất đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp;
+ Thông qua chủ trương cho nhà đầu tư bên ngoài thuê toàn bộ khách sạn

04/04/2022

BCV: Báo cáo thường niên 2021

04/04/2022

BCV: Báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

BCV: Nghị quyết của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022

01/04/2022

BCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

BCV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

BCV: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

BCV: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 923,500 CP

24/02/2022

BCV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

BCV: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

24/12/2021

BCV: Thay đổi nhân sự

09/12/2021

BCV: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/11/2021

BCV: Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 923,500 CP