DNSE Detail Stock BCV

UPCOM: CTCP Du lịch và Thương mại Bằng Giang Cao Bằng - Vimico

Khách sạn và dịch vụ lưu trú

logo

BCV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

38.70 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.40 tỷ

Doanh thu

12.09 tỷ

0.73%

223.22

0

0

0%

2.61%

1.88%

24.05%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP

51.31%

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cao Bằng

41.76%

Khác

6.93%

Tin tức & Sự kiện