Tin tức & sự kiện

26/08/2022

BDT: Thay đổi người công bố thông tin

22/08/2022

BDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

BDT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

BDT: Thay đổi nhân sự

07/07/2022

BDT: Thông báo về việc chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và cổ tức năm 2021

29/06/2022

BDT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/06/2022

BDT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền, 26 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 11,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.118 đồng)
Bao gồm:
+ Cổ tức còn lại năm 2020 : 0,26% (01 cổ phiếu được nhận 26 đồng)
+ Cổ tức năm 2021 : 10,92% (01 cổ phiếu được nhận 1.092 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp - số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/07/2022 (khi đến nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

27/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,092 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 11,18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.118 đồng)
Bao gồm:
+ Cổ tức còn lại năm 2020 : 0,26% (01 cổ phiếu được nhận 26 đồng)
+ Cổ tức năm 2021 : 10,92% (01 cổ phiếu được nhận 1.092 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Kế toán - Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp - số 03 Tôn Đức Thắng, phường 1, TP. Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/07/2022 (khi đến nhận cổ tức, cổ đông cần xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

23/06/2022

BDT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/06/2022

BDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

BDT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt

14/06/2022

BDT: Tranh chấp hợp đồng mua bán

14/06/2022

BDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

BDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2022

BDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDT của CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 10 tháng 06 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở chính CTCP Xây lắp và Vật liệu xây dựng Đồng Tháp, Số 3, Tôn Đức Thắng, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Tỉnh Đồng Tháp
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2021;
+ Thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua kế hoạch thoái vốn các Công ty con trong năm 2022;
+ Quyết định một số vấn đề khác có liên quan thuộc thẩm quyền Đại hội

12/05/2022

BDT: Thay đổi nhân sự

26/04/2022

BDT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

BDT: Nghị quyết Hội đồng quản trị