DNSE Detail Stock BDT

UPCOM: CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp

Cát xây dựng

logo

BDT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

382 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

26.17 tỷ

Doanh thu

421 tỷ

100.00%

677.98

0

0.81

-160.17%

4.47%

1.87%

25.36%

90.24%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Đồng Tháp

51.01%

Ngô Thành Nguyên

7.16%

Âu Dương Bửu Xuyên

4.99%

Khác

36.84%

Tin tức & Sự kiện