Tin tức & sự kiện

16/01/2023

BLN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/11/2022

BLN: Nghị quyết hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

05/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 210 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh – Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 210 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2022 (khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

05/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh – Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 210 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2022 (khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/08/2022

BLN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

23/08/2022

BLN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

BLN: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bầu bổ sung thành viên HĐQT

01/08/2022

BLN: Đơn từ nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT, Phó Giám đốc, Thư ký công ty của ông Dương Minh Thắng

01/08/2022

BLN: Biên bản họp và quyết định HĐQT về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Thư ký kiêm người phụ trách quản tri Công ty

12/07/2022

BLN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

23/05/2022

BLN: Bổ nhiệm Ông Thạch Quốc Bảo giữ chức Giám Đốc thay Ông Ninh Đức Thọ

29/04/2022

BLN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

BLN: Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 22/4/2022

12/04/2022

BLN: Mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/04/2022

BLN: Mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Phương án phân phối lợi nhuận 2021;
+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2022;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

BLN: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

BLN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

BLN: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

BLN: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022