Tin tức & sự kiện

09/01/2024

Nhà đầu tư giữ chắc cổ phiếu, thị trường điều chỉnh nhẹ

04/09/2023

Hai lãnh đạo chủ chốt HFC đồng loạt mua cổ phiếu

Hai lãnh đạo chủ chốt của CTCP Xăng dầu HFC (UPCoM: HFC) gồm Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc mới đây hoàn tất mua vào tổng cộng 2 triệu cp thông qua đợt chào bán riêng lẻ, trong đó một lãnh đạo là Thành viên HĐQT CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (UPCOM: BLN).

15/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 240 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 240 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2023 (khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Căn cước công dân).

14/08/2023

BLN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2023

BLN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

09/08/2023

BLN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/07/2023

BLN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

19/05/2023

BLN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/04/2023

BLN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BLN: Báo cáo tài chính năm 2022

11/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên (nội dung chương trình chi tiết sẽ được thông báo cụ thể trong thư mời họp).
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh - Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

06/04/2023

BLN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

BLN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

BLN: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

22/03/2023

BLN: Gia hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

16/01/2023

BLN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

15/11/2022

BLN: Nghị quyết hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

30/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh – Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 210 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2022 (khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/08/2022

BLN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, trả cổ tức bằng tiền mặt

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 210 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu bổ sung 01 thành viên tham gia Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/09/2022
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh – Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 2,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 210 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 15/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán, Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh, Km 15+200, QL1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 15/09/2022 (khi đến nhận cổ tức đề nghị cổ đông mang theo Căn cước công dân).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.