DNSE Detail Stock BLN

UPCOM: CTCP Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh

Vận tải hành khách đường bộ

logo

BLN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

36.50 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.90 tỷ

Doanh thu

188 tỷ

10.78%

179.72

0

-1.09

0%

1.67%

0.58%

6.53%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Vận tải Hà Nội

35%

CTCP Đầu tư Phát triển Hồng Bàng

19.84%

CTCP Parus

16%

Khác

29.16%

Tin tức & Sự kiện