Tin tức & sự kiện

11/08/2022

BMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

28/07/2022

BMF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

BMF: Nghị quyết thành lập cửa hàng xăng dầu Định Quán

18/07/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMF của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua việc vay vốn, bảo lãnh của Công ty tại ngân hang TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Đồng Nai và ngân hàng BIDV - chi nhánh Nam Đồng Nai.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 7 hoặc tháng 8 năm 2022. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông.
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của CTCP Vật Liệu xây Dựng Và Chất Đốt Đồng Nai.

06/07/2022

BMF: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/06/2022

BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

BMF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

29/06/2022

BMF: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Kim Thanh giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay cho Bà Bùi Thị Ngọc Diễm - Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Ông Vũ Hoàng Huynh

22/06/2022

BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

BMF: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

BMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/04/2022

BMF: Thư mời họp và dự thảo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/03/2022

BMF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

24/03/2022

BMF: Báo cáo thường niên 2021

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMF của CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong Tháng 4/2022. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo mời họp gửi cổ đông
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật

15/03/2022

BMF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

BMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/03/2022

BMF: Thay đổi nhân sự

05/03/2022

BMF: Thay đổi người công bố thông tin