BMF: Ngô Dạ Ngân không còn là cổ đông lớn

BMF: Ngô Dạ Ngân không còn là cổ đông lớn

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Dạ Ngân
- Mã chứng khoán: BMF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 651,281 CP (tỷ lệ 15.66%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 651,281 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 22/09/2023.- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX