Tin tức & sự kiện

16/09/2022

BMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

14/09/2022

BMS: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/09/2022

Giao dịch bổ sung - 3,989,389 CP

31/08/2022

BMS: Ngày 09/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

24/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 3,989,389 CP

22/08/2022

BMS: Thông báo chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 3,989,389 cổ phiếu

09/08/2022

BMS: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động

27/07/2022

BMS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

BMS: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết

21/07/2022

BMS: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

20/07/2022

BMS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

Chứng khoán Bảo Minh báo lỗ trong quý 2, mảng tự doanh lỗ 160 tỷ đồng

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (UPCoM: BMS) vừa công bố BCTC quý 2/2022, ghi nhận doanh thu hoạt động giảm 37% so với cùng kỳ, về mức hơn 132 tỷ đồng.

14/07/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:7

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMS của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 7% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 7 cổ phiếu phát hành thêm)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sở hữu 125 cổ phiếu, được nhận thêm 8,75 cổ phiếu (=125 x 0,07). Sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế cổ đông A được nhận là 8 cổ phiếu. Trong trường hợp này, số cổ phiếu lẻ (0,75 cổ phiếu) sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Minh và xuất trình CMND/CCCD.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2022

BMS: Ký hợp đồng số 63/VN1A-HC-HĐ cung cấp dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán Delloite Việt Nam

05/07/2022

BMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

29/06/2022

BMS: CBTT ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu trả cổ tức

29/06/2022

BMS: Công bố thông tin phát cổ phiếu để trả cổ tức

10/05/2022

BMS: Thay đổi nhân sự

10/05/2022

BMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

BMS: Báo cáo tài chính quý 1/2022