Tin tức & sự kiện

19/01/2023

BCTC 4/2022 BMV - Lợi nhuận giảm 48,54% trong 2022.

03/01/2023

BMV: Thay đổi nhân sự

18/11/2022

BMV: Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

09/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 129 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 1,29%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 129 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 bắt đầu từ ngày 28/11/2022 khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân.

01/11/2022

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/10/2022

BMV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

BMV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

25/10/2022

BMV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng đê thực hiện quyền

20/10/2022

BMV: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

BMV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

BMV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

BMV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

BMV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/06/2022

BMV: Bầu Ông Phạm Văn Sơn giữ chức vụ Thành viên - Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

01/06/2022

BMV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

BMV: Báo cáo thường niên 2021

29/04/2022

BMV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ tháng 05 đến tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án dự kiến năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số nội dung quan trọng khác

22/04/2022

BMV: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

21/04/2022

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022