Tin tức & sự kiện

22/08/2022

BMV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

BMV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

15/07/2022

BMV: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/06/2022

BMV: Thay đổi nhân sự

02/06/2022

BMV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

BMV: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ tháng 05 đến tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
          - Nội dung họp: + Thông qua Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và Phương án dự kiến năm 2022;
+ Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Một số nội dung quan trọng khác

22/04/2022

BMV: Hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền

21/04/2022

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/04/2022

BMV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

BMV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến tại Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sẳn xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2021 và phương án dự kiến năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027;
+ Một số nội dung quan trọng khác.

14/03/2022

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

05/03/2022

BMV: Báo cáo tài chính năm 2021

03/03/2022

BMV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/02/2022

BMV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

27/01/2022

BMV: Báo cáo tài chính quý 4/2021

12/11/2021

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 88 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BMV của CTCP Bột mỳ Vinafood 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,88%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 88 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Bột mỳ Vinafood 1 bắt đầu từ ngày 22/11/2021 khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký

11/11/2021

BMV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt