Tin tức & sự kiện

26/09/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/09/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/09/2022

BNA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

30/08/2022

BNA: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuê chênh lệch 10% so với cùng kỳ năm 2022

30/08/2022

BNA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

BNA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

10/08/2022

BNA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/08/2022

BNA: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

15/07/2022

BNA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

11/07/2022

BNA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 01 năm 2022

01/07/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

BNA: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

22/06/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

BNA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

BNA: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán.

14/05/2022

BNA: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2021