Tin tức & sự kiện

31/08/2022

BPC: BCH Công đoàn Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn - Công đoàn - đã bán 60,400 CP

23/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BPC của CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3% (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 28/09/2022. Khi đến nhận cổ tức cổ đông phải xuất trình căn cước công dân, trường hợp nhận hộ phải có giấy ủy quyền hợp pháp và căn cước công dân của người được ủy quyền.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

BPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

15/08/2022

BPC: Giải trình chênh lệch LNST bán niên năm 2022 giảm 83% so với cùng kỳ năm 2021

15/08/2022

BPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

BPC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 giảm 83% so với cùng kỳ năm 2021

11/08/2022

BPC: Đỗ Trọng Tuấn - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 50,000 CP

10/08/2022

BPC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền năm 2021

28/07/2022

BPC: Đỗ Trọng Tuấn - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký mua 50,000 CP

28/07/2022

BPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2022

BPC: BCH Công đoàn Công ty cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn - Công đoàn - đăng ký bán 62,000 CP

20/07/2022

BPC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

BPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

BPC: Công bố thông tin Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế năm 2020. 2021 của Cục thuế tỉnh Thanh Hóa

21/06/2022

BPC: Công bố thông tin v/v ký hợp đồng Kiểm toán BCTC bán niên và cả năm 2022

11/05/2022

BPC: Đính chính Điều lệ, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT năm 2022

26/04/2022

BPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

BPC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

16/04/2022

BPC: Đỗ Trọng Tuấn - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã mua 38,000 CP

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BPC của CTCP Vicem Bao bì Bỉm sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 09 giờ, thứ 7 ngày 23/04/2022 (Công ty sẽ thông báo chính xác trên thư mời và website công ty)
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn – Khu phố 9, phường Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
          - Nội dung họp: Công ty sẽ đăng tải trên website công ty.