DNSE Detail Stock BPC

HNX: CTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn

Bao bì, đóng gói từ giấy

logo

BPC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

38.38 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.39 tỷ

Doanh thu

232 tỷ

3.62%

366.48

0

0.58

0%

1.49%

0.71%

10.11%

41.72%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

49%

Nguyễn Hữu Kiệm

11.12%

Đỗ Trọng Tuấn

5.74%

Đỗ Trọng Tân

5.26%

Khác

28.88%

Tin tức & Sự kiện