Tin tức & sự kiện

22/09/2022

BSA: BSA_CBTT Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

BSA: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

12/09/2022

BSA: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2022, xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp người sở hữu đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, cổ tức sẽ được Công ty chuyển vào tài khoản của người sở hữu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 202 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:4, tương đương 4%, cổ đông A nhận được là: 202*4/100=8,1 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được 8 cổ phiếu (0,1 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

29/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:4

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSA của CTCP Thủy điện Buôn Đôn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Số tiền cổ tức mà cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị đồng.
          - Thời gian thực hiện: Ngày 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục cổ tức tại văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/09/2022, xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần. Trường hợp người sở hữu đã cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng, cổ tức sẽ được Công ty chuyển vào tài khoản của người sở hữu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:4 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 04 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu nhận được sẽ làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 202 cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ phiếu là 100:4, tương đương 4%, cổ đông A nhận được là: 202*4/100=8,1 cổ phiếu. Theo quy định về việc xử lý cổ phiếu lẻ thì cổ đông A sẽ được 8 cổ phiếu (0,1 cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ).
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng Công ty cổ phần Thủy điện Buôn Đôn và xuất trình Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/ thẻ căn cước công dân và Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

22/08/2022

BSA: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt, trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

18/08/2022

BSA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

BSA: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021

15/08/2022

BSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

BSA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

BSA: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

07/07/2022

BSA: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

07/07/2022

BSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

BSA: Thay đổi mẫu chữ ký của ông Vũ Thành Danh - Chủ tịch HĐQT

29/06/2022

BSA: Báo cáo phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức

29/06/2022

BSA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

BSA: BSA_CBTT Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phân Thủy điện Buôn Đôn

28/05/2022

BSA: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

26/04/2022

BSA: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

BSA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022