Tin tức & sự kiện

16/01/2023

BT6: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022

10/01/2023

BT6: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/01/2023

BT6: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

21/10/2022

BT6: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

07/10/2022

BT6: Giải trình, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường

06/10/2022

BT6: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

05/10/2022

BT6: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

28/09/2022

BT6: Thông báo duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

14/09/2022

BT6: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

14/09/2022

BT6: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

14/09/2022

BT6: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

14/09/2022

BT6: Quyết định chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

14/09/2022

BT6: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/08/2022

BT6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

03/08/2022

BT6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/08/2022

BT6: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty mẹ

01/08/2022

BT6: Thông báo về việc duy trì hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dich UPCoM

27/07/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT6 của CTCP BETON 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 09/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: tại CTCP Beton 6, địa chỉ: Km 1877, Quốc lộ 1K, Phường Bình An, TP.Dĩ An, Bình Dương.
          - Nội dung họp: 1. Báo cáo hoạt động năm 2021 của HĐQT, định hướng hoạt động năm 2022;
2. Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 của Ban điều hành, Báo cáo tài chính 2021, Kế hoạch 2022;
3. Báo cáo đánh giá của Ban kiểm soát;
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
5. Báo cáo thù lao của HĐQT/BKS năm 2021-2022;
6. Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
7. Tờ trình hủy việc hoán đổi nợ thành cổ phần/vốn góp;
8. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
          - Nội dung họp: 9. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
10. Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

26/07/2022

BT6: Báo cáo thường niên 2021

18/07/2022

BT6: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)