Tin tức & sự kiện

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

03/10/2023

Đưa cổ phiếu vào diện hạn chế giao dịch

02/10/2023

BT6: Quyết định về việc đưa ra khỏi diện cảnh báo

02/10/2023

BT6: Thông báo về trạng thái chứng khoán

29/09/2023

BT6: Thay đổi nhân sự

27/09/2023

BT6: Quyết định Hội đồng quản trị

05/09/2023

BT6: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/08/2023

BT6: Quyết định công nhận Nghị quyết Hội nghị chủ nợ

19/08/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BT6 của CTCP BETON 6 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: Bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần Beton 6 (Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022, kế hoạch năm 2023 và các nội dung khác theo quy định).
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Công ty CP Beton 6, địa chỉ: Km1877 Quốc lộ 1K, P. Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương.
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/09/2023

16/08/2023

BT6: Báo cáo thường niên 2022

15/08/2023

BT6: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

07/08/2023

BT6: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

02/08/2023

BT6: Quyết định Hội đồng quản trị

29/07/2023

BT6: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

BT6: Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo

11/07/2023

BT6: Thông báo về trạng thái chứng khoán

07/07/2023

BT6: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/05/2023

BT6: Thông báo về trạng thái chứng khoán

23/05/2023

BT6: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

19/05/2023

BT6: Lê Thị Hải Ninh - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,551,898 CP