Tin tức & sự kiện

31/01/2023

BTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/08/2022

BTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

BTB: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022

21/04/2022

BTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/03/2022

BTB: Công bố thông tin đường dẫn trên trang thông tin điện tử của Công ty về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

17/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTB của CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyển của Đại hội đồng cổ đông.

11/03/2022

BTB: Báo cáo thường niên 2021

08/03/2022

BTB: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

BTB: Báo cáo tài chính năm 2021

28/01/2022

BTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

06/08/2021

BTB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

27/07/2021

BTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

25/06/2021

BTB: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021

20/05/2021

BTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

06/04/2021

BTB: Báo cáo thường niên 2020

01/04/2021

BTB: Công bố thông tin đường dẫn trên trang thông tin điện tử của Công ty về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

18/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTB của CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Nội dung khác thuộc thẩm quyển của Đại hội đồng cổ đông.

17/03/2021

BTB: Báo cáo tài chính năm 2020

03/03/2021

BTB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

04/02/2021

BTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020