Tin tức & sự kiện

25/02/2024

Các doanh nghiệp chốt quyền họp ĐHCĐ trong tuần từ 26/2-1/3

09/10/2023

BTB: Đơn xin từ nhiệm ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Ban kiểm soát

08/08/2023

BTB: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

27/07/2023

BTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

30/06/2023

BTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/06/2023

BTB: Công bố thông tin lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023

19/06/2023

BTB: Công bố thông tin đường dẫn đến trang thông tin điện tử của Công ty về tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

23/05/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTB của CTCP Bia Hà Nội - Thái Bình như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Tháng 06/2023
          - Nội dung xin ý kiến: + Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty;
+ Sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.
          - Địa điểm thực hiện: Phiếu lấy ý kiến được tổng hợp tại địa chỉ trụ sở Công ty cổ phần Bia Hà Nội – Thái Bình

23/05/2023

BTB: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/05/2023

BTB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2023

BTB: Công bố thông tin chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/04/2023

BCTC 2022 BTB - Lợi nhuận bứt phá gấp 5 lần so với cùng kỳ, đạt 3 tỷ đồng.

21/04/2023

BTB: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

BTB: CBTT đường dẫn trên trang thông tin điện tử của Công ty về tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

29/03/2023

BTB: Báo cáo thường niên 2022

20/03/2023

BTB: Báo cáo tài chính năm 2022

02/03/2023

BTB: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

BTB: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN năm 2023

31/01/2023

BTB: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/08/2022

BTB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022