Tin tức & sự kiện

15/08/2022

BTD: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

28/07/2022

BTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

BTD: AMERICA LLC không còn là cổ đông lớn

15/06/2022

BTD: Thay đổi nhân sự

14/06/2022

BTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

13/05/2022

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

10/05/2022

BTD: Báo cáo thường niên 2021

10/05/2022

BTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

BTD: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

19/04/2022

BTD: Báo cáo tài chính năm 2021

19/04/2022

BTD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

04/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTD của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 ( 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 05 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau cho cổ đông
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán;
+ Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/01/2022

Tỷ suất cổ tức 2021 kém hấp dẫn

Năm 2021, 3 sàn HOSE, HNX và UPCoM có 80 mã cổ phiếu mang đến tỷ suất cổ tức trên 10% - chỉ hơn 1/3 con số năm trước và gần 10% số cổ phiếu được trả cổ tức tiền mặt 2021, theo dữ liệu VietstockFinance.

01/11/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 4,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTD của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 40%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/11/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, 356A Xa lộ Hà Nội, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/11/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

31/10/2021

Doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tuần đầu tháng 11: Tỷ lệ cao nhất đạt 40%

Trong tuần giao dịch diễn ra từ ngày 01-05/11, có 4 doanh nghiệp sẽ giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức bằng tiền mặt và 1 doanh nghiệp chia bằng cổ phiếu.

27/10/2021

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2021

BTD: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2021