Tin tức & sự kiện

26/09/2023

BTD: Quyết định HĐQT về việc Thành lập phòng Đầu tư xây dựng và Phát triển

26/09/2023

BTD: Quyết định HĐQT về việc Thành lập Phòng Quản lý chất lượng và An toàn

18/08/2023

BTD: Quyết định số 427/2023/QĐ/HĐQT/TDC về việc thông qua ký họp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

18/08/2023

BTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2023

BTD: Ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023

31/07/2023

BTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/05/2023

BTD: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/05/2023

BTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/05/2023

BTD: Báo cáo thường niên 2022

27/04/2023

BTD: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

BTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 BTD - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 10 tỷ đồng.

18/04/2023

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

17/04/2023

BTD: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

13/04/2023

BTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

BTD: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

03/04/2023

BTD: Báo cáo tài chính năm 2022

14/03/2023

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dữ ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

06/02/2023

BTD: Bổ nhiệm Ông Chu Văn Lượng giữ chức vụ Giám Đốc, người đại diện theo pháp luật Công ty