Tin tức & sự kiện

26/12/2022

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

22/11/2022

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

18/11/2022

BTD: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Duy Hưng

03/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTD của CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 24/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Trụ sở Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức, 356A Xa lộ Hà Nội, P.Phước Long A, TP.Thủ Đức, TP. HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 24/11/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

30/10/2022

Cổ tức tuần 31/10-04/11: Cao nhất 30%

Chỉ có 4 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ 31/10 - 04/11. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 30% (cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 3,000 đồng).

27/10/2022

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

24/10/2022

BTD: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức 2021 bằng tiền

15/08/2022

BTD: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

27/07/2022

BTD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

BTD: AMERICA LLC không còn là cổ đông lớn

15/06/2022

BTD: Ông Chu Văn Lượng được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Đốc từ 06/06/2022

14/06/2022

BTD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

30/05/2022

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

13/05/2022

BTD: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - AMERICA LLC

10/05/2022

BTD: Báo cáo thường niên 2021

10/05/2022

BTD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2022

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

BTD: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

19/04/2022

BTD: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

19/04/2022

BTD: Báo cáo tài chính năm 2021