DNSE Detail Stock BTD

UPCOM: CTCP Bê tông Ly tâm Thủ Đức

Sản xuất bê tông

logo

BTD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

124 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.08 tỷ

Doanh thu

784 tỷ

14.40%

1,260.80

0

0.34

0%

5.95%

2.05%

9.25%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Duy Hưng

8.41%

America LLC

4.91%

Phan Thị Hồng Phúc

1.56%

Khác

85.12%

Tin tức & Sự kiện