Tin tức & sự kiện

31/01/2023

BTG: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Lê Quang Huy

26/07/2022

BTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/07/2022

BTG: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự HĐQT

29/06/2022

BTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

BTG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

24/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTG của CTCP Bao bì Tiền Giang như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến Tháng 06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường CTCP Bao Bì Tiền Giang, Khu phố Trung Lương, Phường 10, TP. Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả SXKD năm 2021 và phương hướng SXKD năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2022;
+ Báo cáo thẩm định tài chính năm 2021 của Ban kiểm soát;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Thông qua tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh, thực hiện quỹ lương năm 2021 và dự kiến lợi nhuận, kế hoạch quỹ lương năm 2022;
+ Thông qua tờ trình thù lao HĐQT năm 2021 và kế hoạch mức thù lao HĐQT năm 2022;
          - Nội dung họp: + Thông qua tờ trình chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Thông qua tờ trình về việc thực hiện giao dịch đối với tổ chức có liên quan;
+ Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;
+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

19/05/2022

BTG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BTG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/05/2022

BTG: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Anh Vũ - Ủy viên HĐQT

01/05/2022

BTG: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Thanh Khiêm - Chủ tịch HĐQT

01/05/2022

BTG: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Anh Vũ - Ủy viên Hội đồng quản trị

01/05/2022

BTG: Tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Lê Thanh Khiêm - Chủ tịch Hội đồng quản trị

01/05/2022

BTG: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

16/03/2022

BTG: Báo cáo thường niên 2021

16/03/2022

BTG: Báo cáo tài chính năm 2021

16/02/2022

BTG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

29/07/2021

BTG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

07/07/2021

BTG: Thay đổi nhân sự

07/07/2021

BTG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05/07/2021

BTG: Thay đổi người công bố thông tin