Tin tức & sự kiện

06/10/2023

BTN: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

25/09/2023

BTN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

BTN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

27/07/2023

BTN: Công ty BITCO thông báo về việc Chi cục thuế KV Tuy Phước-Vân Canh ra quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế bằng biện pháp trích tiền tài khoản và yêu cầu phong tỏa tài khoản tại tổ chức tín dụng

21/07/2023

BTN: Nguyễn Thị Thu Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 220,000 CP

12/07/2023

BTN: Thay đổi nhân sự

11/07/2023

BTN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/07/2023

BTN: Nghị quyết HĐQT thông qua việc đề cử TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025

06/07/2023

BTN: Nguyễn Thị Thanh Vi - Ủy viên HĐQT - đã bán 7,600 CP

29/06/2023

BTN: Nguyễn Thị Thu Hà - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 220,000 CP

27/06/2023

BTN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/06/2023

BTN: CBTT đơn xin rút đề cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

12/06/2023

BTN: Thông báo tổ chức ĐHCĐ Thường niên 2023 lần 3

12/06/2023

BTN: Thông báo kết quả tổ chức ĐHCĐ Thường Niên 2023 lần 2

22/05/2023

BTN: Đơn từ nhiệm của ông Lê Ngọc Sơn - Trưởng BKS, ông Nguyễn Văn Hưng - Thành viên BKS

18/05/2023

BTN: Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023 lần 2

15/05/2023

BTN: Thông báo kết quả tổ chức ĐHCĐ năm 2023 lần 1

09/05/2023

BTN: Đơn đề cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

08/05/2023

BTN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/05/2023

BTN: Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Hồng Phương - Thành viên HĐQT