Tin tức & sự kiện

31/01/2023

BTN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

18/11/2022

BTN: Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 10,400 CP

17/11/2022

BTN: Nguyễn Thị Thanh Vi - Ủy viên HĐQT - đã mua 7,600 CP

17/11/2022

BTN: Mai Thế Dũng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 151,500 CP

07/11/2022

BTN: HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Và Phát triển NEO Bình Định

07/11/2022

BTN: Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Và Phát triển NEO Bình Định

07/11/2022

BTN: CBTT về việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán

21/10/2022

BTN: Nguyễn Thị Thanh Vi - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

21/10/2022

BTN: Mai Thế Dũng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 200,000 CP

19/10/2022

BTN: Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 50,000 CP

23/09/2022

BTN: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Ông Ngô Quốc Vương

06/09/2022

BTN: Thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

22/08/2022

BTN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

BTN: Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/08/2022

BTN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2022

BTN: Bầu Ông Mai Thế Dũng giữ chức danh Chủ tịch HĐQT thay Ông Ngô Quốc Vương - Bổ nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐQT đối với Trần Mạnh Hùng

15/08/2022

BTN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/08/2022

BTN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/08/2022

BTN: Thông báo đơn xin rút ứng cử thành viên HDDQT BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Ngô Xuân Long

09/08/2022

BTN: Công bố bổ sung tài liệu họp đại hội đồng cổ đông (dự thảo) thường niên năm 2022