Tin tức & sự kiện

23/09/2022

BTN: Thay đổi nhân sự

06/09/2022

BTN: Thông báo bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh

22/08/2022

BTN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/08/2022

BTN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/08/2022

BTN: Thông báo thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

15/08/2022

BTN: Thay đổi nhân sự

15/08/2022

BTN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

15/08/2022

BTN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/08/2022

BTN: Thông báo đơn xin rút ứng cử thành viên HDDQT BKS nhiệm kỳ 2021-2025 của Ông Ngô Xuân Long

10/08/2022

BTN: Công bố bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ ( dự thảo ) thường niên năm 2022

18/07/2022

BTN: Thông báo kết quả ĐHCĐ thường niên lần 2 năm 2022 bất thành và thông báo tổ chức ĐHCĐ lần 3

28/06/2022

BTN: Thông báo kết quả ĐHCĐ Thường niên lần 1 năm 2022 và Thông báo tổ chức ĐHCĐ lần 2

15/06/2022

BTN: CBTT bổ sung Tài liệu dự thảo họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

03/06/2022

BTN: Báo cáo thường niên 2021

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong thư mời tham dự Đại hội gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).

10/05/2022

BTN: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức đại hội đồng cổ đông và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

09/05/2022

BTN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/02/2022

BTN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

24/01/2022

BTN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Thu Hà

24/01/2022

BTN: Nguyễn Thị Thu Hà không còn là cổ đông lớn