Tin tức & sự kiện

10/01/2023

BTU: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

22/08/2022

BTU: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/07/2022

BTU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/07/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/07/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/06/2022

BTU: Công bố về việc ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

27/06/2022

BTU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/06/2022

BTU: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức năm 2021 bằng tiền

21/06/2022

BTU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

02/06/2022

BTU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 15/06/2022 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Hàm Luông (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp).
          - Nội dung họp: Chi tiết được TCPH nêu trong thư mời họp

05/05/2022

BTU: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

BTU: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

BTU: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 04/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 04/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

19/04/2022

BTU: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

BTU: Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

BTU: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/04/2022

BTU: Báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

BTU: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

01/04/2022

BTU: Nghị quyết Hội đồng quản trị