Tin tức & sự kiện

10/09/2023

BCTC 2022 BTU - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 5,65% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

14/08/2023

BTU: Thông báo hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

09/08/2023

BTU: Thông báo về ngày huỷ đăng ký cuối cùng để thực hiện tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023

09/08/2023

BTU: Nghị quyết về thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023

14/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 8/2023 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 8/2023 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
          - Nội dung họp: + Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
+ Các nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Bến Tre (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

12/07/2023

BTU: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

07/07/2023

BTU: Nghị quyết về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

07/07/2023

BTU: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyến chi cổ tức năm 2022 bằng tiền, tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2023

06/07/2023

BTU: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

BTU: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/06/2023

BTU: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

15/06/2023

BTU: Đơn xin thôi nhiệm vụ Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH MTV Xây dựng và Phát triển đô thị Bến Tre

15/06/2023

BTU: Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Thanh Bình - Thành viên Hội đồng quản trị

08/06/2023

BTU: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTU của Công ty Cổ phần Công trình Đô Thị Bến Tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Chi tiết được TCPH nêu trong thư mời họp
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Khách sạn Hàm Luông (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp).
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2023 (cụ thể TCPH sẽ nêu trong thư mời họp)

12/05/2023

BTU: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BTU: Nghị quyết về việc thống nhất thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

08/05/2023

BTU: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023

17/04/2023

POW ước doanh thu quý 1 vượt 15% kế hoạch nhưng lợi nhuận giảm 34%

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE: POW) vừa có thông cáo gửi đến các cổ đông, trong đó nêu kết quả ước đạt quý 1/2023.