Tin tức & sự kiện

27/01/2023

BVG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/07/2022

BVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

BVG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/06/2022

BVG: Thay đổi nhân sự

17/05/2022

BVG: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BVG: Báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dựđại hội đồng cổ đông thường niên BVG năm 2022 lần 2 ngày 06/05/2022 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội

10/05/2022

BVG: Báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐTN BVG năm 2022 lần 2 ngày 06/05/2022 không đủ điều kiện tổ chức Đại hội

29/04/2022

BVG: Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần 1 ngày 25/04/2022

08/04/2022

BVG: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

BVG: Thông báo và Tài liệu họp ĐHĐCĐTN BVG năm 2022

05/04/2022

BVG: Thông báo và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022

BVG: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVG của CTCP Group Bắc Việt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: + Lần 1: Tổ chức vào ngày 25/04/2022.
+ Lần 2: Tổ chức vào ngày 06/05/2022, nếu lần 1 tổ chức không thành công.
+ Lần 3: Tổ chức vào ngày 13/05/2022, nếu lần 2 tổ chức không thành công.
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 1, Lô F, Khu công nghiệp Gia Lễ, thôn Tô Hiệu, xã Đông Quang, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
+ Bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

12/03/2022

BVG: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/03/2022

BVG: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

BVG: Vũ Hữu Trí - Ủy viên HĐQT - đã bán 210,000 CP

11/02/2022

BVG: Vũ Hữu Trí - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 260,000 CP

07/02/2022

BVG: Vũ Hữu Trí - Ủy viên HĐQT - đã bán 140,000 CP

27/01/2022

BVG: Vũ Hữu Thắng - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 116,500 CP

26/01/2022

BVG: Báo cáo quản trị công ty năm 2021