Tin tức & sự kiện

06/07/2023

BWA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/06/2023

BWA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/06/2023

BWA: Thay đổi nhân sự

26/06/2023

BWA: CBTT lý lịch trích ngang ứng cử viên hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

30/05/2023

BWA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/04/2023

BCTC 2022 BWA - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

20/04/2023

BWA: Báo cáo thường niên 2022

23/03/2023

BWA: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

BWA: Báo cáo tài chính năm 2022

23/03/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWA của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp thoát Nước và Xây dựng Bảo Lộc
Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023; bầu cử HĐQT, BKS, bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028 và một số nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc – số: 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời)

22/03/2023

BWA: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023. trả cổ tức bằng tiền mặt

22/03/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWA của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp thoát Nước và Xây dựng Bảo Lộc
Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 26/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023; bầu cử HĐQT, BKS, bổ nhiệm Giám đốc nhiệm kỳ 2023-2028 và một số nội dung khác.
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc – số: 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 06/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời)

20/03/2023

BWA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/03/2023

BWA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/03/2023

BWA: CBTT chốt danh sách trả cổ tức năm 2022 và danh sách tham dự ĐHĐCĐ năm 2023

04/01/2023

BWA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/12/2022

BWA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/07/2022

BWA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/06/2022

BWA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

BWA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông