Tin tức & sự kiện

04/01/2023

BWA: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

09/12/2022

BWA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/07/2022

BWA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/06/2022

BWA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

BWA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

BWA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/04/2022

BWA: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWA của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc – số: 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc
          - Nội dung họp: Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; triển khai kế hoạch năm 2022 và một số nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp thoát Nước và Xây dựng Bảo Lộc
Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

06/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BWA của CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: TCPH thông báo sau (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời)
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc – số: 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc
          - Nội dung họp: Báo cáo kết qủa hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021; triển khai kế hoạch năm 2022 và một số nội dung khác.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Cấp thoát Nước và Xây dựng Bảo Lộc
Địa chỉ : 56 Lê Thị Pha, Phường 1, TP. Bảo Lộc (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 12/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

04/04/2022

BWA: Giải trình biến động lợi nhuận năm 2021

04/04/2022

BWA: Báo cáo tài chính năm 2021

21/03/2022

BWA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

15/03/2022

BWA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/03/2022

BWA: CBTT về việc giao nhiệm vụ đại diện chủ sở hữu quản lý 30% phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Bảo Lộc

04/01/2022

BWA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

17/11/2021

BWA: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

07/07/2021

BWA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

23/06/2021

BWA: Thông báo cập nhật mã ngành nghề và bổ sung chi tiết ngành nghề doanh nghiệp

17/06/2021

BWA: CBTT ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung tháng 05/2021

17/06/2021

BWA: Công bố thông tin ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi bổ sung tháng 05/2021