Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 BXH - Lợi nhuận giảm 2,55% trong 2022.

18/01/2023

BXH: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

BXH: Báo cáo tài chính quý 4/2022

06/12/2022

BXH: Thay đổi nhân sự

21/10/2022

BXH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

29/09/2022

BXH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

23/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BXH của Công Ty Cổ phần Vicem bao bì Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần VICEM Bao bì Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/09/2022

BXH: Ông Nguyễn Anh Nghĩa thôi giữ chức Giám Đốc nghỉ hướng chế độ hưu trí từ 01/09/2022

07/09/2022

BXH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

31/08/2022

BXH: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện trả cổ tức năm 2022

10/08/2022

BXH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

BXH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

BXH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

BXH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

04/05/2022

BXH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

BXH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

BXH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

18/04/2022

BXH: Đơn xin từ nhiệm

18/04/2022

BXH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/04/2022

BXH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông