DNSE Detail Stock BXH

HNX: CTCP VICEM Bao bì Hải Phòng

Bao bì, đóng gói từ giấy

logo

BXH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

54.22 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.86 tỷ

Doanh thu

192 tỷ

2.99%

285.98

0

-0.44

0%

1.55%

0.76%

11.71%

27.69%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Xi măng Việt Nam

48.99%

CTCP Cơ điện IDC

18.04%

Nguyễn Văn Thưởng

2.7%

Nguyễn Văn Hạnh

2.47%

Khác

27.80%

Tin tức & Sự kiện