Tin tức & sự kiện

25/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần CIC39 như sau:

29/07/2022

C32: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

29/07/2022

C32: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2022

C32: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở C32

27/07/2022

C32: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

26/07/2022

C32: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Quy chế CBTT (kèm quy chế)

25/07/2022

C32: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

20/07/2022

C32: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 12

08/07/2022

C32: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Phan Hoàng Tuấn

01/07/2022

C32: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Phan Hoàng Tuấn

30/06/2022

C32: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

23/06/2022

C32: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công đoàn cơ sở C32

27/05/2022

C32: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn và thế chấp tài sản tại các ngân hàng năm 2022

27/05/2022

C32: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

29/04/2022

C32: Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung

23/04/2022

C32: Thông báo thay đổi nhân sự

22/04/2022

C32: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

20/04/2022

C32: Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn Bùi Thu Huyền

19/04/2022

C32: Báo cáo thường niên năm 2021

04/04/2022

C32: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn Bùi Thị Huyền