Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CAG: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

CAG: Báo cáo tài chính quý 4/2022

06/01/2023

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 119,600 CP

30/12/2022

CAG: Hủy Hợp đồng Kiểm toán đã ký kết với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31/12/2022.

30/12/2022

CAG: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

06/12/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

01/12/2022

CAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/11/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 176,400 CP

21/11/2022

CAG: Thông báo SHNN tối đa của CTCP Cảng An Giang

20/10/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

19/10/2022

CAG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/10/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 46,500 CP

13/09/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP

22/08/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 147,800 CP

12/08/2022

CAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính giữa niên độ đã kiểm toán năm 2022

12/08/2022

CAG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế BCTC giữa niên độ đã kiểm toán năm 2022

12/08/2022

CAG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

04/08/2022

CAG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2022

CAG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

CAG: Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 200,000 CP