Tin tức & sự kiện

11/07/2022

CAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/04/2022

CAT: Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền năm 2021

08/04/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/04/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: từ ngày 28/04/2022 (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần)
Nhận bằng tiền mặt (hạn chế tối đa do dịch bệnh): Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290-3831615 và xuất trình CMND/CCCD và Giấy chứng nhận cổ phần
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập Phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu công bố tại: www.seaprimexco.com - mục quan hệ cổ đông), Chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu và kèm theo bản photo CMND/CCCD và Giấy chứng nhận cổ phần, gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Thuỷ sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, Tp.Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290-3831615
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

05/04/2022

CAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/04/2022

CAT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

CAT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2021

15/03/2022

CAT: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

CAT: Báo cáo tài chính năm 2021

05/03/2022

CAT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 26/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty - địa chỉ: 08 Cao Thắng, phường 8, Thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Thông qua chỉ tiêu kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021;
+ Thông qua phương án chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022;
+ Bầu HĐQT và BKS khóa V, nhiệm kỳ 2022 - 2027;
+ Và thảo luận thông qua một số vấn đề quan trọng khác.

15/02/2022

CAT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

27/01/2022

CAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/01/2022

CAT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/10/2021

CAT: Thông báo về việc Chi tạm ứng cổ tức lần 1/2021

23/09/2021

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAT của CTCP Thủy sản Cà Mau như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/09/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/10/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận bằng tiền mặt (hạn chế tối đa do dịch bệnh): Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290 – 383 1615 và xuất trình Chứng minh nhân dân (thẻ căn cước), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Nhận bằng chuyển khoản: Người sở hữu lập phiếu đề nghị chuyển khoản (theo mẫu được công bố tại địa chỉ: www.seaprimexco.com/quan hệ cổ đông), chủ tài khoản phải là chính danh người sở hữu và kèm theo bản Photo Chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước), Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu gửi về Văn phòng Công ty Cổ phần Thủy Sản Cà Mau, số 08 Cao Thắng, phường 8, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau, Tel: 290-3831615.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/09/2021

CAT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2021

CAT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/07/2021

CAT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

20/04/2021

CAT sắp trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 20%

HĐQT CTCP Thủy sản Cà Mau (UPCoM: CAT) vừa thông qua Nghị quyết trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông năm 2020 theo tỷ lệ 20% (2,000 đồng/cp).

19/04/2021

CAT: Thông báo về việc chi cổ tức bằng tiền năm 2020