DNSE Detail Stock CAT

UPCOM: CTCP Thủy sản Cà Mau

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

CAT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

166 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

24.73 tỷ

Doanh thu

569 tỷ

0.84%

2,673.93

0

0.28

0%

18.46%

6.67%

13.28%

0%

50%

12.35%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Bùi Vĩnh Hoàng Chương

11.7%

CTCP Chứng khoán Bảo Việt

10.54%

Bùi Nguyên Khánh

8.97%

Bùi Phan Hoàng Anh

7.89%

Khác

60.90%

Tin tức & Sự kiện