Tin tức & sự kiện

24/10/2022

CET: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/08/2022

CET: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

CET: Thông báo bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được ký quỹ

19/08/2022

CET: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

19/08/2022

CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán

02/08/2022

CET: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CET: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

CET: Thông báo thay đổi nhân sự HĐQT

30/06/2022

CET: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

CET: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CET của CTCP HTC Holding như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
          - Nội dung họp: + Các vấn đề thường niên (Lợi nhuận năm trước, đơn vị kiểm toán.v.v..)
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

13/05/2022

CET: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/05/2022

CET: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

CET: Công văn giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 1/2022

27/04/2022

CET: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

CET: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Huỳnh Tấn Thọ

18/04/2022

CET: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Thị Tuyết Vân

05/04/2022

CET: Công văn giải trình liên quan đến chênh lệch BCTC năm 2021

05/04/2022

CET: Công văn giải trình liên quan đến chênh lệch báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

CET: Báo cáo thường niên 2021