Tin tức & sự kiện

26/01/2024

Quyết định Thanh tra một Công ty cà phê có cổ phiếu từng tăng trần 23 phiên liên tiếp

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CFV - Một năm bứt phá, lợi nhuận đạt 3,51 tỷ đồng, gấp 1 lần so với cùng kỳ.

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CFV - Lợi nhuận 9 tháng đầu năm đạt 0,72 tỷ đồng

26/09/2023

Thành viên Ban Kiểm soát CFV nộp đơn từ nhiệm khi Công ty bị đề xuất thanh tra toàn diện

Ngày 15/09/2023, bà Lưu Thị Thu Hiền - Thành viên Ban Kiểm soát CTCP Cà phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) đã nộp đơn xin từ nhiệm khỏi vị trí với lý do không thể thực hiện trách nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty.

25/09/2023

CFV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện ý kiến cổ đông bằng văn bản

20/09/2023

CFV: Công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm Soát

15/08/2023

CFV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

26/07/2023

CFV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

Cà phê Thắng Lợi chuyển lỗ thành lãi trong quý 2

CTCP Cà phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) ghi nhận gần 182 tỷ đồng doanh thu trong quý 2/2023, tăng 41% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 4 tỷ đồng.

24/07/2023

CFV: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CFV - Lợi nhuận Quý 2 gấp 1 lần so với cùng kỳ, đạt 1,13 tỷ đồng.

30/06/2023

CFV: Ký hợp đồng kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023

16/06/2023

CFV: Thay đổi nhân sự

08/05/2023

BCTC 1/2023 CFV - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,4 tỷ đồng tăng 351,33% so với cùng kỳ.

28/04/2023

CFV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

CFV: Giải trình chênh lệch lợi nhuận trên Báo cáo tài chính năm 2022

21/04/2023

CFV: Báo cáo tài chính quý 1/2023

07/04/2023

Cà phê Thắng Lợi (CFV): Doanh nghiệp trích 100% lợi nhuận vào quỹ đầu tư phát triển, nhưng cổ đông nhà nước muốn chia cổ tức bằng tiền

06/04/2023

Cổ phiếu cà phê ít người mê

04/04/2023

CFV: Báo cáo thường niên 2023