Cà phê Thắng Lợi chuyển lỗ thành lãi trong quý 2

CTCP Cà phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) ghi nhận gần 182 tỷ đồng doanh thu trong quý 2/2023, tăng 41% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 4 tỷ đồng.

Cà phê Thắng Lợi chuyển lỗ thành lãi trong quý 2

CTCP Cà phê Thắng Lợi (UPCoM: CFV) ghi nhận gần 182 tỷ đồng doanh thu trong quý 2/2023, tăng 41% so với cùng kỳ. Lãi sau thuế hơn 1 tỷ đồng, cùng kỳ lỗ hơn 4 tỷ đồng.

Quý 2, CFV thu được gần 182 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 41% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chỉ tăng 35%, ghi nhận gần 175 tỷ đồng. Do đó, CFV ghi nhận gần 7 tỷ đồng lợi nhuận gộp, cùng kỳ lỗ gộp.

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 66%, đạt hơn 3 tỷ đồng, đều là lãi tiền gửi, tiền cho vay và doanh thu hoạt động tài chính khác.

Chi phí tài chính ghi nhận 1.95 tỷ đồng, tăng 68%, trong đó 1.14 tỷ đồng là chi phí lãi vay, tăng 68%.

Các khoản chi phí cũng tăng so với cùng kỳ như chi phí bán hàng (+16%), chi phí quản lý doanh nghiệp (gấp 2.6 lần).

Kết quả, CFV thu được 1.13 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, so với khoản lỗ 4.27 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, CFV thu được gần 297 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 34% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cũng chuyển từ lỗ gần 4 tỷ đồng cùng kỳ sang lãi sau thuế hơn 2.5 tỷ đồng.

Năm 2023, CFV đặt mục tiêu hơn 371 tỷ đồng doanh thu và 3.3 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy, Công ty thực hiện được 80% kế hoạch doanh thu và 76% lợi nhuận sau nửa đầu năm.

Kết quả kinh doanh quý 2 và 6 tháng đầu năm của CFV. Đvt: Tỷ đồng

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản Công ty đạt gần 191 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Trong đó, tiền mặt tăng mạnh gấp 5 lần lên mức 5.7 tỷ đồng. Hàng tồn kho giảm 15% còn gần 54 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm mạnh 31%, còn hơn 51 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 20.7 tỷ đồng, phải trả ngắn hạn khác hơn 12 tỷ đồng.

Nợ dài hạn gần 30.8 tỷ đồng, giảm 32% so với đầu năm, chủ yếu đều là vay và nợ thuê tài chính dài hạn.

Hàn Đông

FILI