Tin tức & sự kiện

17/01/2023

CH5: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

08/11/2022

CH5: Doanh nghiệp đã ký Hợp đồng kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

05/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CH5 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/08/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội, số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 22/08/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

01/08/2022

CH5: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

CH5: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Nhân giữ chức vụ Phó Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Tổ Chức - Hành Chính Công ty

01/08/2022

CH5: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

01/08/2022

CH5: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/07/2022

CH5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

09/05/2022

CH5: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

CH5: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CH5 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 28/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 28, Tòa nhà 101 phố Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội

18/03/2022

CH5: Báo cáo thường niên 2021

12/03/2022

CH5: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

01/03/2022

CH5: Báo cáo tài chính năm 2021

26/01/2022

CH5: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

10/11/2021

CH5: Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

27/07/2021

CH5: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

29/06/2021

CH5: Thay đổi nhân sự

29/06/2021

CH5: Thay đổi nhân sự

07/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CH5 của CTCP Xây dựng số 5 Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Xây dựng Số 5 Hà Nội, số 101 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu kể từ ngày 25/06/2021.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.