DNSE Detail Stock CH5

UPCOM: CTCP Xây dựng Số 5 Hà Nội

Xây dựng công trình khác

logo

CH5

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

50.39 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.15 tỷ

Doanh thu

251 tỷ

0.60%

1,397.20

0

2.83

0%

7.93%

3.05%

5.65%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đầu tư Phát triển Hạ tầng Đô thị UDIC - Công ty TNHH MTV

36.31%

Nguyễn Mạnh Trung

8.44%

Trần Hồng Tâm

6.34%

Vương Đức Cường

5.98%

Khác

42.93%

Tin tức & Sự kiện