Tin tức & sự kiện

26/09/2022

CHP: Thông báo thay đổi nhân sự Phó TGĐ

29/07/2022

CHP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

12/07/2022

CHP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Hồ Quốc Việt

22/06/2022

CHP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

CHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Hồ Quốc Việt

31/05/2022

CHP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

19/05/2022

REE muốn tăng sở hữu tại CHP lên trên 24%

Công ty TNHH Năng lượng REE đăng ký mua thêm 500,000 cp của CTCP Thủy điện Miền Trung (HOSE: CHP) từ ngày 25/05-22/06.

19/05/2022

CHP: Thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến Người nội bộ Công ty TNHH Năng lượng REE

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (mã CK: CHP) như sau:

06/05/2022

CHP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/04/2022

CHP: Thông báo trả cổ tức năm 2021

16/04/2022

CHP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/04/2022

CHP: Quy chế hoạt động của BKS

07/04/2022

CHP: Báo cáo thường niên năm 2021

25/03/2022

CHP: Thông báo đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/03/2022

CHP: Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

23/03/2022

CHP: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Hoàng Thi Thu

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (mã CK: CHP) như sau:

04/03/2022

CHP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022