DNSE Detail Stock CHP

HOSE: CTCP Thủy điện Miền Trung

Sản xuất và phân phối điện

logo

CHP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,039 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

260 tỷ

Doanh thu

778 tỷ

0.57%

1,771.16

0

0.16

-82.98%

12.79%

8.76%

49.08%

38.28%

-

3.16%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Năng lượng REE

24.25%

Tổng công ty Điện lực Miền Nam

22.97%

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

22.97%

Khác

29.81%

Tin tức & Sự kiện