DNSE Detail Stock CID

UPCOM: CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng

Cho thuê bất động sản

logo

CID

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

36.95 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.06 tỷ

Doanh thu

5.21 tỷ

0.04%

2,213.51

0

0.41

0%

18.82%

16.38%

77.50%

0%

20%

6.16%

6.53%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Duy Hải

59.53%

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh Vốn Nhà nước

10.52%

Trần Hải Nguyên Long

8.49%

Khác

21.46%

Tin tức & Sự kiện