Tin tức & sự kiện

30/08/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/08/2022

CJC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

CJC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

CJC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

04/07/2022

CJC: Cập nhật ngành nghề kinh doanh trên Giấy Đăng ký doanh nghiệp

01/07/2022

CJC: Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC với công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC để kiểm toán BCTC năm 2022

30/06/2022

CJC: Quyết định duy trì diện bị cảnh báo

27/06/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/06/2022

CJC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

CJC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/05/2022

CJC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CJC của CTCP Cơ điện Miền Trung như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 10/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Khu công nghiệp Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2021;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Lựa chọn kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Phương hướng, chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh ngắn, dài hạn;
+ Và một số nội dung khác.

27/04/2022

CJC: Báo cáo thường niên 2021

25/04/2022

CJC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

22/04/2022

CJC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

CJC: Nghị quyết thay đổi thời gian đại hội cổ đông thường niên 2022 & Công bố thông tin thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông

18/04/2022

CJC: NQ thay đổi thời gian ĐHCĐ thường niên 2022 & Công bố thông tin thay đổi ngày chốt DSCĐ

13/04/2022

CJC: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 tại công văn số 153/CB-CĐMTR ngày 29/3/2022