Tin tức & sự kiện

12/08/2022

CLH: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

12/08/2022

CLH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

CLH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

CLH: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

18/05/2022

CLH: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI bắt đầu từ ngày 10/05/2022 (thời gian từ 08h00 đến 15h30 – các ngày làm việc trong tuần từ Thứ hai đến Thứ bảy) và xuất trình chứng minh thư nhân dân/căn cước/hộ chiếu khi nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

23/04/2022

CLH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/04/2022

CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 (thông báo này thay thế thông báo số 30/TB-HĐQT ngày 15/04/2022).

21/04/2022

CLH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiền quyền chi trả cổ tức năm 2021

14/04/2022

CLH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

CLH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

20/03/2022

CLH: Báo cáo thường niên 2021

15/03/2022

Điểm mặt doanh nghiệp có ROE cao và tăng trưởng liên tục

Trên 2 sàn niêm yết Việt Nam, không có nhiều doanh nghiệp đạt ROE từ 15% trở lên trong ít nhất 3 năm liền (2019, 2020, 2021) và tăng trưởng liên tục!

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLH của CTCP Xi măng La Hiên VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 08/04/2022 đến ngày 25/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Xi măng La Hiên VVMI
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

04/03/2022

CLH: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với cùng kỳ năm 2020

04/03/2022

CLH: Báo cáo tài chính năm 2021

24/02/2022

CLH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

CLH: Thông báo về việc chốt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022