DNSE Detail Stock CLH

HNX: CTCP Xi măng La Hiên VVMI

Sản xuất xi măng

logo

CLH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

275 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

37.51 tỷ

Doanh thu

619 tỷ

2.97%

3,125.97

0

0.35

-97.91%

18.28%

12.73%

14.30%

1.27%

50%

10.28%

26.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP

51.38%

CTCP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam

5.83%

Hoàng Thị Thúy

5%

Khác

37.79%

Tin tức & Sự kiện