Tin tức & sự kiện

03/08/2022

CNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

30/05/2022

CNC: Miễn nhiễm chức danh Kế toán trưởng đối với Ông Vũ Năng Liêu từ 26/05/2022

23/05/2022

CNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền thanh toán cổ tức còn lại năm 2021

20/05/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 31/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 31/05/2022. Khi nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

17/05/2022

CNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

CNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2021

26/04/2022

CNC: TB: Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận thanh toán cổ tức còn lại năm 2021

19/04/2022

CNC: Thay đổi người công bố thông tin

01/04/2022

CNC: Thay đổi nhân sự

31/03/2022

CNC: Báo cáo tài chính năm 2021

29/03/2022

CNC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2022

CNC: Báo cáo thường niên 2021

17/03/2022

CNC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/02/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trước ngày 25/03/2022. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo trong thư mời họp gửi các cổ đông
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên)
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, báo cáo kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2017-2021 và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2026, năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2021; Dự kiến phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2021, nhiệm kỳ 2017-2021; Đề xuất phương án lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
          - Nội dung họp: + Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2026;
+ Sửa đổi Điều lệ Công ty;
+ Xin ý kiến một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

18/02/2022

CNC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/02/2022

CNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

17/11/2021

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/11/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 02/12/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 02/12/2021. Khi nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

04/11/2021

CNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/08/2021

CNC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

28/06/2021

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNC của CTCP Công nghệ Cao Traphaco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/06/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/06/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 14/7/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Công ty cổ phần Công nghệ cao Traphaco (Địa chỉ: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên) trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 14/07/2021. Khi nhận cổ tức cần xuất trình chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.