DNSE Detail Stock CNC

UPCOM: CTCP Công nghệ Cao Traphaco

Dược phẩm

logo

CNC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

345 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

39.46 tỷ

Doanh thu

515 tỷ

1.28%

3,472.14

0

0.26

0%

24.44%

12.21%

20.75%

0%

50%

7.09%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Traphaco

50.97%

Vũ Thị Thuận

4.75%

Trần Túc Mã

3.08%

Nguyễn Duy Ký

1.79%

Khác

39.41%

Tin tức & Sự kiện