DNSE Detail Stock CNT

UPCOM: CTCP Tập đoàn CNT

Phân phối các mặt hàng tiêu dùng khác

logo

CNT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,066 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

228 tỷ

Doanh thu

382 tỷ

100.00%

5,709.06

0

0.47

11.39%

43.50%

24.84%

65.11%

0.65%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Hồng Mã

88.35%

Phạm Quốc Khánh

1.66%

Nguyễn Mạnh Hiếu

1.49%

Nguyễn Viết Tân

1.25%

Khác

7.25%

Tin tức & Sự kiện