Tin tức & sự kiện

19/02/2024

Loạt công ty bất động sản trên sàn vẫn sống khoẻ, thắng lớn năm 2023 khi bàn giao dự án tại các tỉnh lẻ

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CNT - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,5 lần so với cùng kỳ, đạt 64,53 tỷ đồng.

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 CNT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 60,43% so với cùng kỳ, lãi 46,31 tỷ đồng.

12/10/2023

CNT: Quyết định chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện CTCP Xây dựng và Kinh doanh Vật tư tại Hà Nội

26/09/2023

CNT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/08/2023

CNT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

24/08/2023

CNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

24/08/2023

CNT: Giải trình chêch lệch của BCTC công ty mẹ bán niên 2023 từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

24/08/2023

CNT: Giải trình chêch lệch của BCTC hợp nhất bán niên 2023 từ 10% trở lên so với cùng kỳ năm trước

24/08/2023

CNT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

CNT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 CNT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 54,86 tỷ đồng, giảm 29,26% so với cùng kỳ.

31/07/2023

CNT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

31/07/2023

CNT: Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế TNDN quý 02/2023 BCTC hợp nhất

28/07/2023

CNT: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

28/07/2023

CNT: Giải trình chêch lệch lợi nhuận sau thuế TNDN trên BCTC quý 02/2023 của công ty mẹ

26/07/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CNT của CTCP Tập đoàn CNT như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian thực hiện: dự kiến 28/08/2023
          - Nội dung xin ý kiến: + Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
+ Sửa đổi khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty;
+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông tuân thủ theo điều lệ công ty.
          - Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty

25/07/2023

CNT: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/07/2023

CNT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

19/07/2023

CNT: Triển khai lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản