Tin tức & sự kiện

12/08/2022

CQT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

19/07/2022

CQT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

07/07/2022

CQT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

26/04/2022

CQT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

CQT: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

CQT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

31/03/2022

CQT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CQT của CTCP Xi măng Quán Triều VVMI như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Công ty sẽ có thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Xã An Khánh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: Họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

CQT: Báo cáo thường niên 2021

03/03/2022

CQT: Báo cáo tài chính năm 2021

02/03/2022

CQT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/01/2022

CQT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/01/2022

CQT: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

21/01/2022

CQT: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính Quý 4 năm 2021

19/01/2022

CQT: Báo cáo tài chính quý 4/2021

28/11/2021

CQT: Thay đổi nhân sự

21/10/2021

CQT: Báo cáo tài chính quý 3/2021

07/09/2021

CQT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

13/08/2021

CQT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

28/07/2021

CQT: Báo cáo tài chính quý 2/ 2021