CQT: Trần Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 30,000 CP

CQT: Trần Việt Cường - Ủy viên HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 30,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Việt Cường
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: CQT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 30,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Mua cổ phiếu
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/09/2023.

HNX