BCTC 2023 CQT - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 28 tỷ đồng.

  • Doanh thu của công ty giảm 13,83% và giá vốn giảm nhanh hơn 11,92% so với cùng kỳ.
  • Trọng số chi phí sản xuất chủ yếu thay đổi do chi phí nguyên vật liệu giảm 2,03%.
  • Lợi nhuận gộp giảm 23,94% so với năm trước.
  • Chi phí tài chính giảm 14,42%, trong đó chi phí lãi vay giảm 30,82%.
  • Công ty đã trả nợ vay, số dư vay giảm 9,23%.
  • Vốn điều lệ duy trì ở mức 250 tỷ đồng.
  • Chi phí bán hàng giảm 1,99% và chi phí quản lý giảm 11,5%.

  • *Nội dung bài viết trên chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng đọc kỹ “Thông tin quan trọng cần biết” của trang web tại đây