Tin tức & sự kiện

21/12/2022

CTA: Thay đổi nhân sự

12/10/2022

CTA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Phạm Thị Thúy Hằng

28/09/2022

CTA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Tuấn Điệp

26/05/2022

CTA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Tuấn Điệp

19/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CTA của CTCP Vinavico như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

09/05/2022

CTA: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

CTA: Đính chính ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐTN 2022

14/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền ĐHCĐTN 2022

07/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền ĐHCĐTN2021

05/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

05/04/2022

CTA: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền ĐHCĐTN2021

27/01/2022

CTA: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Lê Tuấn Điệp

19/11/2021

Vi phạm hành chính, loạt tổ chức và cá nhân bị xử phạt

Ngày 15-16/11/2021, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với HAS, CTA, Hưng Phú và cổ đông của SVI, PV2.

29/07/2021

CTA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UpCom

28/05/2021

CTA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

13/08/2020

CTA: Thông báo bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

26/05/2020

CTA: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

20/12/2019

CTA: Thông báo về việc hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

20/12/2019

Giao dịch lần đầu - 8,454,381 CP