DNSE Detail Stock CTA

UPCOM: CTCP Vinavico

Xây dựng cầu đường

logo

CTA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

13.36 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-22.36 tỷ

Doanh thu

16.10 tỷ

0.08%

0

0

-0.08

0%

-25.09%

-17.81%

-24.08%

0%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Mai Hồng Bàng

20.28%

Lê Tuấn Điệp

13.59%

CTCP Đầu tư, Xây dựng và Khai thác mỏ Vinavico

12.58%

Phạm Thị Thúy Hằng

10.39%

Khác

43.16%

Tin tức & Sự kiện