DNSE Detail Stock CTS

HOSE: CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

CTS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6,201 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

276 tỷ

Doanh thu

1,269 tỷ

2,146 tỷ

2.06

1,855.86

206.00%

13.75%

4.14%

51.53%

100.65%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

75.65%

Khác

24.35%

Tin tức & Sự kiện